Документи, планове, правилници, правила

УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА:

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училище и в интернет

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ :

Готови ли сме за учебната година_

Стратегия за развитие на училището за периода 2020 – 2024 година

План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие за учебната 2020-2021 година

План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие за учебната 2021-2022 година

ПЛАНОВЕ, ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА:

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:

 

Правилник за дейността на училището през учебната 2021-2022 година

УУП – 1 клас УУП – 2 клас УУП – 3 клас УУП – 4 клас

УУП – 5 клас УУП – 6 клас УУП – 7 клас

УУП СФО – 5 клас УУП СФО – 6 клас УУП СФО – 7 клас

Годишен комплексен планПлан за заседания на ПС

План за квалификационната дейност

План на комисията за ПППМНУПлан на комисията за БХУТ

План на комисията по БДП;   План на УКС

План на комисията за КСД;  План на комисията по ГОВ;  План на комисията по ЗО;  План за работата и правилник на Комисията по колегиална етика;

План на комисията за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие

План МО учители V – VІІ;  План МО учители І – ІVПлан МО ЦДО

Училищна програма за повишаване качеството на образователните резултати

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за намаляване на рисковете от инфекция в условията на извънредна епидемична обстановка от разпространение на COVID-19

Правила за действия в условията на извънредна епидемична обстановка, обуславена от разпространението на COVID-19

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Вътрешни правила за осигуряване на реда, сигурността и пропускателния режим

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2021-2022 година

Училищна програма за часовете, които се водят от учители-неспециалисти по НП Без свободен час

Програма за занимания по интереси

Система от качествени показатели за оценяване на учениците от І – ІІІ клас

План за контролната дейност на директора за учебната 2021-2022 година

План за осигуряване на нормален образователен процес през зимата

Инструкция за поведението при зимни условия на учителите, учениците и обслужващия персонал

 

Програма за наставничество на новоназначени учители

 

Вътрешни правила за работната заплата в сила от 01.04.2022г

План-програма за действие 2021 година за БДП