Документи, планове, правилници, правила

УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА:

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училище и в интернет

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ :

Готови ли сме за учебната година_

Стратегия за развитие на училището за периода 2020 – 2024 година

План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие за учебната 2020-2021 година

План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие за учебната 2021-2022 година

ПЛАНОВЕ, ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА:

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:

УУП – 1 клас УУП – 2 клас УУП – 3 клас УУП – 4 клас

УУП – 5 клас УУП – 6 клас УУП – 7 клас

УУП СФО – 5 клас УУП СФО – 6 клас УУП СФО – 7 клас

Мерки за намаляване на рисковете от инфекция в условията на извънредна епидемична обстановка от разпространение на COVID-19

Правила за действия в условията на извънредна епидемична обстановка, обуславена от разпространението на COVID-19

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището през учебната 2021-2022 година

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Вътрешни правила за осигуряване на реда, сигурността и пропускателния режим

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2021-2022 година

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищна програма за повишаване качеството на образователните резултати

Годишен комплексен планПлан за заседания на ПС

План за квалификационната дейност

План на комисията за ПППМНУПлан на комисията за БХУТ

План на комисията по БДП;   План на УКС

План на комисията за КСД;  План на комисията по ГОВ;  План на комисията по ЗО;  План за работата и правилник на Комисията по колегиална етика;

План на комисията за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие

План МО учители V – VІІ;  План МО учители І – ІVПлан МО ЦДО

Училищна програма за часовете, които се водят от учители-неспециалисти по НП Без свободен час

Програма за занимания по интереси

Система от качествени показатели за оценяване на учениците от І – ІІІ клас

План за контролната дейност на директора за учебната 2021-2022 година

План за осигуряване на нормален образователен процес през зимата

Инструкция за поведението при зимни условия на учителите, учениците и обслужващия персонал

 

Програма за наставничество на новоназначени учители

 

Вътрешни правила за работната заплата в сила от 01.01.2021г.

План-програма за действие 2021 година за БДП