Документи, планове, правилници, правила

УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА:

Стратегия за развитие на ОУ Христо Ботев (2023-2028)

План за изпълнение на дейностите по Стратегията за развитие на ОУ Хр. Ботев (2023-2028)

Годишен план за изпълнение на стратегическите цели за периода 2023-2024 учебна година

 

ПЛАНОВЕ, ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА:

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:

УУП 1 клас за учебната 2023-2024г.УУП 2 клас за учебната 2023-2024г.

УУП 3 клас за учебната 2023-2024г. ; УУП 4 клас за учебната 2023-2024г.

УУП 5 клас за учебната 2023-2024г. ; УУП 5 клас СФО за учебната 2023-2024г.

УУП 6 клас за учебната 2023-2024г. ; УУП 6 клас СФО за учебната 2023-2024г.

УУП 7 клас за учебната 2023-2024г. ; УУП 7 клас СФО за учебната 2023-2024г.

Система от качествени показатели за оценяване на учениците от І – ІІІ клас

 

ГОДИШЕН ПЛАН С ПРИЛОЖЕНИЯ:

Годишен план за учебната 2023-2024 година  ;  План за заседанията на Педагогическия съвет

План за квалификационната дейност за учебната 2023-2024 година

План на дейностите по БДП ; План на УК по БХУТ ; План на УК за културна и спортна дейност

План на комисията по гражданско образование и възпитание ; План на УК по здравно образование

План за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие

План за работата на комисията по колегиална етика ; Правилник за дейността на комисията по КЕ

План на МО учители І – ІV клас   ;  План на МО учители V – VІІ клас  ; План на МО учители в ГЦДО

План на УК за ПППУ  ;  План на Училищен координационен съвет

План за контролната дейност на директора през учебната 2023-2024 година   

План за осигуряване на нормален образователен процес през зимата за учебната 2023-2024 година План за провеждане на разяснителна кампания за НВО в VІІ клас и дейностите по прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2024-2025 година

     

ПРАВИЛНИЦИ:

Правилник за дейността на училището за учебната 2023-2024 година

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд

             ПРАВИЛА:

Правила за водене на Лично образователно дело (ЛОД)

Правила за работа с електронен дневник

1. Правила за електронно водене на Дневник за І – ІІІ клас

2. Правила за електронно водене на Дневник за ІV клас

3. Правила за електронно водене на Дневник за V – VІІ клас

4. Правила за електронно водене на Дневник на група

Мерки за намаляване на рисковете от инфекция в условията на извънредна епидемична обстановка от разпространение на COVID-19

Правила за действия в условията на извънредна епидемична обстановка, обуславена от разпространението на COVID-19

Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Вътрешни правила за осигуряване на реда, сигурността и пропускателния режим

Вътрешни правила за организацията на столовото хранене

ВПРЗ в сила от 01.01.2024г.

Етичен кодекс на училищната общност

Инструкция за поведението при зимни условия на учителите, учениците и обслужващия персонал учебна 2023-2024 година

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училище и в интернет

              ПРОГРАМИ:

Училищна програма за часовете, които се водят от учители-неспециалисти по НП Без свободен час

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за наставничество на новоназначени учители

Програма за занимания по интереси за учебната 2023-2024 година

Училищна програма за подобряване резултатите на учениците, показани на НВО в ІV и VІІ клас

 

АРХИВ:

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ :

Готови ли сме за учебната година_

Стратегия за развитие на училището за периода 2020 – 2024 година

План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие за учебната 2020-2021 година

План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие за учебната 2021-2022 година

План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие за учебната 2022-2023 година

ПЛАНОВЕ, ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

Училищна програма за повишаване качеството на образователните резултати

Училищна програма за превенция ранното напускане на училище и намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини за учебната 2022-2023 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

План за провеждане на разяснителна кампания за НВО 7 клас и дейностите по прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2023/2024 година

План-програма за действие 2021 година за БДП