Документи, планове, правилници, правила

УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА:

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училище и в интернет

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ :

Готови ли сме за учебната година_

Национална телефонна линия за деца

Национална телефонна линия за деца

https://sacp.government.bg/ 

ПЛАНОВЕ, ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА:

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:

ГОДИШЕН ПЛАН С ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

Правила за водене на Лично образователно дело (ЛОД)

Правила за работа с електронен дневник

1. Правила за електронно водене на Дневник за І – ІІІ клас

2. Правила за електронно водене на Дневник за ІV клас

3. Правила за електронно водене на Дневник за V – VІІ клас

4. Правила за електронно водене на Дневник на група

 

Стратегия за развитие на училището за периода 2020 – 2024 година

План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие за учебната 2020-2021 година

План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие за учебната 2021-2022 година

План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие за учебната 2022-2023 година

ПЛАНОВЕ, ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА:

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:

УУП 1 клас за учебната 2022-2023 г.   УУП 2 клас за учебната 2022-2023 г. 

УУП 3 клас за учебната 2022-2023 г. УУП 4 клас за учебната 2022-2023 г.

УУП 5 клас за учебната 2022-2023 г. УУП 5 клас СФО за учебната 2022-2023 г.

УУП 6 клас за учебната 2022-2023 г. УУП 6 клас СФО за учебната 2022-2023 г.

УУП 7 клас за учебната 2022-2023 г. УУП 7 клас СФО за учебната 2022-2023 г.

Правилник за дейността на ОУ Христо Ботев за учебната 2022-2023 година

ГОДИШЕН ПЛАН С ПРИЛОЖЕНИЯ:

Годишен план 22,23 ;     План за заседанията на Педагогическия съвет  

План за квалификационна дейност за учебната 2022-2023 г.

План на УК за ПППМНУ ; План на комисията за безопасни и хигиенни условия на труд

План на УК по БДППлан на Училищния координационен съвет за справяне с насилието

План на комисията за културна и спортна дейност; План на комисията по ГОВ;

План на комисията по ЗО; План на комисията по колегиална етика; Правилник за дейността на комисията по колегиална етика; План за превенция и закрила на деца, жертви на насилие или в риск от насилие

План на МО учители І – ІV; План на МО учители V – VІІ; План на МО учители ГЦДО

Училищна програма за повишаване качеството на образователните резултати

Училищна програма за превенция ранното напускане на училище и намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини за учебната 2022-2023 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за намаляване на рисковете от инфекция в условията на изв.епидемична обстановка от разпространение на COVID-19

Правила за действия в условията на изв.епидемична обстановка, обуславена от разпространението на COVID-19

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Вътрешни правила за осигуряване на реда, сигурността и пропускателния режим

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Училищна програма за часовете, които се водят от учители-неспециалисти по НП Без свободен час

Система от качествени показатели за оценяване на учениците от І – ІІІ клас

План за контролната дейност на директора за учебната 2022-2023 година

Училищна програма за занимания по интереси

Вътрешни правила за организация на столовото хранене

1. Правила за електронно водене на дневник І-ІІІ клас

2. Правила за електронно водене дневник ІV клас

3. Правила за електронно водене на дневник V-VІІ клас

4. Правила за електронно водене на дневник на група

План за осигуряване на нормален образователен процес през зимата на учебната 2022-2023 година

Инструкция за поведението при зимни условия на учителите, учениците и обслужващия персонал

План за провеждане на разяснителна кампания за НВО 7 клас и дейностите по прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2023/2024 година

 

Програма за наставничество на новоназначени учители

ВПРЗ в сила от 01.09.2022г.

План-програма за действие 2021 година за БДП