Предоставяни услуги

телефон: 06521-2313

електронна поща: ou_sadovec@abv.bg

адрес: с. Садовец, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 2

приемно време: от 08,00 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден

Образователни  услуги в системата на предучилищното и училищното образование:

  1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища:

Инфо 138 – приемане и преместване

бланка заявление за приемане на ученик

бланка заявление за преместване на ученик

Заявление за І-ви клас

Заявление за V-ти клас

2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства:

Инфо 153 – дубликати

бланка заявление за дубликат

3. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава:

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас

бланка заявление за признаване клас

4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование:

Инфо 143 – валидиране

бланка заявление за валидиране

телефон за контакти: 06521 – 2313.