Квалификация на педагогическите специалисти

Предстоящи обучения:

Тема на обучението: Въвеждане на компетентностния подход в класната стая като средство за персонализиране на учебния процес и постигане на по-високи образователни резултати.

Място на провеждане: онлайн-синхронно обучение

Период на провеждане : 21. 01. 2023 г.

Начален час: 9,30 часа.

Наименование на обучителната организация: Институт за човешки ресурси ООД гр. София

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 11