Проекти

BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Групи за допълнително обучение за учебната 2020-2021 година по учебните предмети:

Български език и литература ІV-ти клас с хорариум 70 учебни часа, времеви график на провеждане на часовете от 01 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 година.

Български език и литература VІІ-ми клас с хорариум 70 учебни часа, времеви график на провеждане на часовете от 01 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 година

Математика ІV-ти клас с хорариум 70 учебни часа, времеви график на провеждане на часовете от 01.10.2020 г. до 30 юни 2021 година

Математика V-ти клас с хорариум 70 учебни часа, времеви график на провеждане на часовете от 01.10.2020 г. до 30 юни 2021 година.