Защита на лични данни

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“

Адрес: с. Садовец, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 2

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ: ВЕСЕЛА ПЕТКОВА , ДИРЕКТОР, тел. 06521/2313

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Цветалина Иванова Вътова, тел. 06521/2313