Обучение и график на учебното време

График на учебното време за учебната 2023 / 2024 година:

28.10.2023г. – 01.11.2023г. вкл. – есенна ваканция

23.12.2023г. – 02.01.2024г. вкл. – коледна ваканция

03.02.2024г. – 05.02.2024г. вкл. – междусрочна ваканция

Начало на втория учебен срок: 06.02.2024г.

30.03.2024г. – 07.04.2024г. вкл. – пролетна ваканция

Неучебни дни:

17.05.2024г. – ДЗИ по БЕЛ

20.05.2024г. – втори ДЗИ

19.06.2024г. – НВО по БЕЛ в края на VІІ клас

21.06.2024г. – НВО по математика в края на VІІ клас

Край на втория учебен срок:

29.05.2024г. – за учениците от първи до трети клас (14 учебни седмици)

14.06.2024г. – за учениците от четвърти до шести клас (16 учебни седмици)

28.06.2024г. – за учениците от седми клас (18 учебни седмици)

 

Информация за организацията на учебния ден

Заповед за утвърждаване формите на обучение

Заповед за определяне начало и край на учебния ден

График за приемното време на учителите и учителите в групи за ЦДО

График за консултации по учебни предмети

График за провеждане на контролните и класни работи през І-вия учебен срок на учебната 2023-2024 година

Заповед за определяне на дните за проектни и творчески дейности в класовете от І до ІІІ

Седмична програма на І – ІV клас за І-вия учебен срок ;

Седмична програма на V-VІІ клас за І-вия учебен срок  ;

Седмична програма на групите за ЦДО