Документи

Стратегия за развитие на училището за периода от 2016 до 2020 година

Plan_deistvie_izpalnenie_Strategiya

План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие за учебната 2018-2019 година

План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на училището 2016-2020 за учебната 2019-2020 година

УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА:

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред 2019

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд за учебната 2019-2020 година

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

Етичен кодекс на училищната общност

Вътрешни правила за осигуряване на реда, сигурността и пропускателния режим

Годишен план

План за заседанията на ПС

План за квалификационна дейност

План на комисията за ПППУ ; План на комисията по БДП; План на комисията по БХУТ; План на комисията за КСД; План на комисията по ГОВ; План на комисията по ЗО; План на комисията по колегиална етика; План на комисията за деца в риск; План на УКС; Планове МО

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2019-2020 година

Инструкция за поведението при зимни условия на учителите, учениците и обслужващия персонал

УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА:

Правилник за дейността

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Училищна програма за превенция ранното напускане на училище

Етичен кодекс на училищната общност

Вътрешни правила за реда, сигурността и пропускателния режим

Годишен план

План за заседанията на ПС

План за квалификационната дейност

План на комисията за БХУТ План на комисията за деца в риск План на комисията за КСД План на комисията за ПБППМНУ План на комисията по ГОВ План на комисията по ЗО План на комисията по КЕ

План на УК по БДП

Планове МО

УЧЕБНА 2017 / 2018 ГОДИНА:

Правилник за дейността

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осиг.на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Програма за предоставяне равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2017-2020)

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

Етичен кодекс на училищната общност

Вътрешни правила за осигуряване на реда, сигурността и пропускателния режим

Godishen_plan

информация за орг.на учебния ден

Plan_zasedaniya_PS

Planove_MO

Plan_kvalif.deinost

Plan_UKZO

Plan_UKS_protivodeistvie_tormoz    

zapoved_UKS

Plan_UK_PBPPMNU

Plan_UK_BHUT

Plan_UK_BDP

Plan_komisiya_risk

Plan_komisiya_etika

Plan_KKSD

Plan_KGOV