Документи, планове, правилници, правила

УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА:

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училище и в интернет

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ :

Готови ли сме за учебната година_

Мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

Правила за поведение в условията на пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19

Стратегия за развитие на училището за периода 2020 – 2024 година

План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие за учебната 2020-2021 година

ПЛАНОВЕ, ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА:

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за дейността на училището за учебната 2020-2021 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Вътрешни правила за осигуряване на реда, сигурността и пропускателния режим

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищна програма за повишаване качеството на образователните резултати

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за наставничество на новоназначени учители

Годишен комплексен план;  План за заседанията на ПС

План за квалификационната дейност

План за контролната дейност на директора

План на комисията за ПППУ; План на комисията за БХУТ

План на УК по БДП;  План на Училищен координационен съвет

План на комисията за деца в рискПлан на комисията за културна и спортна дейностПлан на комисията по гражданско образование и възпитаниеПлан на комисията по здравно образованиеПлан на комисията по колегиална етика

План МО учители V – VІІПлан МО учители І – ІV; План МО учители ЦДО

система от качествени показатели за оценяване І – ІІІ клас

Програма за занимания по интереси

Инструкция за поведението при зимни условия на учителите, учениците и обслужващия персонал

Вътрешни правила за работната заплата в сила от 01.01.2021г.

План-програма за действие 2021 година за БДП