Проекти

BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Групи за допълнително обучение по учебните предмети:

Български език и литература І-ви клас с хорариум 10 учебни часа, времеви график на провеждане на часовете от 07 май 2019 г. до 31 май 2019 година.

график на часовете по БЕЛ първи клас месец май 2019

Български език и литература VІ-ти клас с хорариум 10 учебни часа, времеви график на провеждане на часовете от 07 май 2019 г. до 14 юни 2019 година

график на часовете по БЕЛ шести клас месец май 2019
график на часовете по БЕЛ шести клас месец май-юни 2019
график на часовете по БЕЛ 6 клас месец юни 2019

Математика ІІІ-ти клас с хорариум 10 учебни часа, времеви график на провеждане на часовете от 07 май 2019 г. до 31 май 2019 година

график на часовете по математика трети клас месец май 2019

Математика V-ти клас с хорариум 10 учебни часа, времеви график на провеждане на часовете от 07 май 2019 г. до 14 юни 2019 година.